Relacje Inwestorskie

O Spółce

Eneida Games

Eneida Games S.A. wprowadza świat gamingu na nowy, wyższy poziom. 

Jesteśmy producentem i wydawcą gier na komputery osobiste i konsole. Nasze projekty dotykają ważnych problemów społecznych, takich jak: wojna, uzależnienia czy przemoc, jednocześnie kreując fasycunujący świat gier. Nasz cel to emocjonująca rozgrywka podszyta historią, która zostaje z graczem na długo po wyłączeniu komputera. 

Stworzyliśmy udany model biznesowy, który łączy w sobie doświadczenie, wiedzę i innowację. Nasze projekty przechodzą wieloetapową weryfikację w celu oceny możliwości i ryzyka. To nasz sposób na sukces.

Rynek Gier

Branża gamingowa to wciąż stosunkowo młoda gałąź w obszarze rozrywki i biznesu, jednak z roku na rok rozwija się w coraz bardziej intensywnym tempie. Do roku 2024 globalny rynek gier komputerowych ma osiągnąć wartoość 218,7 mld USD, notując średnią roczną stopę wzrostu na poziomie 8,7%. 

W Polsce przemysł gamingowy plasuje się jako siódmy co do wielkości rynek gier na skalę globalną. W naszym kraju aktywnie gra już ponad 16 mln graczy. Globalny charakter sektora spowodował, że 96% przychodu w tej branży pochodzi z eksportu. Według raportu “The Game Industry in Poland”, stworzonego we współpracy z Ministerstwem Rozwoju, Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Fundacją Indie Games Polska oraz Game Industry Conference, w roku 2020 w Polsce działało 440 studiów produkujących i publikujących gry na dostępne platformy. 

Spółka Eneida Games S.A. to zespół ekspertów i specjalistów z obszaru gier komputerowych, dynamicznie budujących swoją obecność na światowym rynku. Działając globalnie, regularnie dostarczamy nowe tytuły graczom z różnych zakątków świata, zdobywając pozytywne opinie i przychylne recenzje.

Struktura Akcjonariatu

AKCJONARIUSZ LICZBA AKCJI % AKCJI LICZBA GŁOSÓW % GŁOSÓW
MDNPL S.A. 58.908 48,71% 58.908 48,71%
Pozostali 62.036 51,29% 62.036 51,29%
Razem 120.944 100% 120.944 100%

| kliknij tabelę żeby powiększyć

Ład Korporacyjny / Władze

Zarząd

Zarząd Spółki liczy od 1 do 3 członków. Członkowie Zarządu są powoływani i odwoływani przez Radę Nadzorczą.
Wspólna kadencja członków Zarządu trwa 5 lat, każdy z nich może być wybrany na następną kadencje. Na chwile obecną Zarząd Spółki jest jednoosobowy.

W dniu 17 sierpnia 2022 r. Rada Nadzorcza podjęła uchwałę w sprawie powołania Michała Rudowskiego na stanowisko Prezesa Zarządu.

W skład Zarządu wchodzi:

Prezes Zarządu  |  Michał Jerzy Rudowski

Rada Nadzorcza

Rada Nadzorcza liczy co najmniej 5 członków, których powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie.

Wspólna kadencja członków Rady Nadzorczej trwa 5 lat. Każdy członek Rady Nadzorczej może być ponownie wybrany do pełnienia tej funkcji. Mandat członka Rady Nadzorczej wygasa najpóźniej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej

W skład Rady Nadzorczej wchodzą następujące osoby:

  1  |  Marek Porzeżyński

  2  |  Piotr Kurkowski

  3  |  Ignacy Kurkowski

  4  |  Marek Maśniak

  5  |  Jakub Jaroszek

  Kalendarium Wydarzeń

  Notowania Giełdowe

  Zarys Planów Strategicznych

  Eneida Games S.A. to producent i wydawca w segmencie gier Indie. Spółka specjalizuje się w produkcji gier z gatunku story-driven, które według prognoz i przewidywań ekspertów, w kolejnych latach będą istotnie zyskiwać na popularności.

  Dostosowując profile gier do aktualnych trendów rynkowych, Eneida Games S.A. planuje wydawać do 5 nowych tytułów każdego roku. Założenie strategii rozwoju zakłada też dywersyfikację sprzedaży poprzez konwertowanie gier na inne platformy sprzętowe.

  Misją Eneida Games S.A. jest przede wszystkim stałe ulepszanie jakości wydawanych gier: aktualizacja treści, naprawianie błędów, produkcja kolejnych serii. Emitent chce znaleźć dla projektów spółki niszę, która będzie stwarzała realną możliwość wzrostu sprzedaży i zysków. Działania te, poprzedzone są regularnym badaniem rynku oraz potrzeb graczy.

  Aktywna działalność emitenta w mediach społecznościowych, pozwala na uzyskanie obiektywnej oceny odbiorców na temat gier i nieustanne poszerzanie grup docelowych. Regularne akcje marketingowe budują wizerunek spółki w świadomości graczy. Spółka dąży do niezależności, dlatego zakłada uzyskanie praw autorskich do większości wydawanych gier. Pozwoli to na bardziej efektywne zarządzanie projektami, stwarzając możliwość realizacji założeń strategii rozwoju. Jednym z nich, jest wprowadzenie do zespołu nowych pracowników, podnoszących potencjał rozwoju obszarów im powierzanych. Tworzone w ten sposób zespoły, będą odpowiedzialne za realizację nowych projektów, bazując na know-how spółki.

  Eneida Games S.A. działa według sprawdzonego modelu biznesowego i korzysta z rozwiązań, tworzonych przez liderów branży. Stawia sobie realne do osiągnięcia cele i skrupulatnie je realizuje, budując dzięki temu swoją pozycję na rynku gier komputerowych w Polsce i na świecie.

   

  Cele, jakie zakłada strategia rozwoju spółki to:

   

  • dążenie do najwyższej jakości wydawanych gier;
  • budowanie systemów motywacyjnych dedykowanych spółkom deweloperskim;
  • nieustanny rozwój na rynkach zagranicznych;
  • poszerzanie oferty o większe projekty i bardziej dochodowe tytuły.

  Raporty Bieżące, Okresowe i Roczne

  Terminy Publikacji Raportów

  Raporty okresowe w roku obrotowym 2023 będą przekazywane w następujących terminach:

  • raport roczny za 2022 r. – 21 marca 2023 r.

  • raport kwartalny za I kwartał 2023 r. – 15 maja 2023 r.

  • raport kwartalny za II kwartał 2023 r. – 14 sierpnia 2023 r.

  • raport kwartalny za III kwartał 2023 r. – 14 listopada 2023 r.

   

  Jednocześnie Zarząd informuje, iż nie będzie publikował raportu za IV kwartał 2021 r., korzystając z uprawnienia wskazanego w § 6 ust. 10a. Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.

  Raporty Bieżące ESPI

  treść komunikatu
  Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

   

  Zarząd Hydra Games S.A. z siedzibą w Warszawie (“Spółka”, “Emitent”) przekazuje do publicznej wiadomości informacje odnoszące się do działań związanych z prawami od gier.

  1. W nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI 7/2022 z dnia 19 lipca 2022 r. dotyczącego nieotrzymania płatności w ramach umowy z Pakocar sp. z o.o. (“Pakocar”), Emitent w dniu 1 września 2022 r., w ramach działań zmierzających do odzyskania należności, wystosował wezwanie do zapłaty pełnego wynagrodzenia wynikającego z zawartej pomiędzy Spółką a Pakocar umowy, w wysokości 430.500 zł w terminie 7 dni od chwili odebrania niniejszego wezwania, a w terminie 7 dni od dnia uiszczenia powyższej kwoty, do odebrania modułów do gier Bad Trip, Mowing Simulator, Dinosaur, Apocaliptic Machine.

  W przypadku braku płatności wskazanej kwoty w pełnej wysokości w ww. terminie, Spółka podejmie kolejne kroki prawne, które pozwolą na odzyskanie jej wraz z odsetkami.

  2. Jednocześnie Emitent podjął decyzję o odstąpieniu od umowy z przeniesieniem majątkowych praw autorskich zawartej z Movie Games S.A. (“Movie Games”) dnia 21 stycznia 2019 r. i zmienionej aneksem nr 1 z dnia 28 lutego 2019 r., w zakresie przekazania modułów do gier Post Apo Machines, Bad Trip i Dinosaur. W ramach niniejszego, Spółka w dniu 1 września 2022 r. wezwała do zwrotu kwoty w wysokości 499.000 zł jako nienależnej w wyniku niewykonania umowy przez Movie Games w terminie 7 dni od chwili odebrania wystosowanego pisma.

  Odstąpienie od umowy Spółka argumentuje faktem, że pomimo wezwania skierowanego do Movie Games i zakreślenia dodatkowego terminu przez Emitenta do wykonania umowy, Movie Games nie dopełniła powyższego w zakresie przeniesienia własności modułów do wskazanych powyżej gier uznając roszczenia Emitenta za bezpodstawne.

  W przypadku braku płatności wskazanej kwoty w pełnej wysokości w ww. terminie, Spółka podejmie kolejne kroki, które pozwolą na odzyskanie jej wraz z odsetkami.

  O kolejnych działaniach Spółki dotyczących praw do gier, Emitent będzie informował za pomocą kolejnych raportów bieżących.

  treść komunikatu
  Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

   

  Zarząd Hydra Games S.A. z siedzibą w Warszawie (“Spółka”, “Emitent”) przekazuje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 30 września 2022 r. skierował do Yellow Reptiles – Filip Okinczyc (“Yellow Reptiles”) decyzję o odstąpieniu od umowy produkcyjnej zawartej z Yellow Reptiles:

  1. dnia 1 lipca 2021 r. dotyczącej gry o nazwie The Last Breath,
  2. dnia 21 września 2021 r. dotyczącej gry o nazwie A.I.D. (“Umowy produkcyjne”).

  Odstąpienie od niniejszych Umów produkcyjnych Spółka argumentuje znacznymi opóźnieniami w realizacji harmonogramów, które wynikały ze strony Yellow Reptiles oraz naruszeniem przez Yellow Reptiles warunków Umów produkcyjnych poprzez niezapewnienie dostępu do repozytorium gier The Last Breath oraz A.I.D. (“Gry”) oraz poprzez wadliwe przeniesienie praw autorskich do każdej z Gier.

  Jednocześnie Emitent wezwał Yellow Reptiles do zwrotu całości kwot przekazanych przez Spółkę na realizację Gier, wynoszących na dzień publikacji raportu 508.981,74 zł, w terminie 14 dni od daty otrzymania wystosowanego pisma. W przypadku braku zwrotu wymienionej kwoty we wskazanym terminie, sprawa zostanie skierowana na drogę postępowania sądowego.

  W związku z powyższym Emitent zawiesza produkcję Gier, a decyzja o dalszych losach produkcji zostanie podjęta w najbliższym czasie. O kolejnych działaniach Emitent będzie informował za pośrednictwem dalszych raportów bieżących.

   

  Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

  treść komunikatu

  Raport bieżący 10/2022

  Postawa prawna: Inne uregulowania

  Na podstawie art. 19 ust. 3 w związku z art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) nr 596/2014 w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE Zarząd Hydra Games S.A. zawiadamia, że Członek Rady Nadzorczej Hydra Games S.A. Ignacy Kurkowski dokonał zbycia akcji Hydra Games S.A. o wartości przekraczającej 5.000 euro.

  Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

  http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

  treść komunikatu

  Raport bieżący z plikiem 10/2022

  Podstawa prawna: Art. 19 ust. 3 MAR – informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

   

  Zarząd Hydra Games S.A. z siedzibą w Warszawie przekazuje do publicznej wiadomości korektę raportu bieżącego ESPI nr 10/2022 z dnia 22 listopada 2022 r.

  Korekta dotyczy załącznika do opublikowanego raportu ESPI nr 10/2022 oraz podstawy prawnej.

  Przyczyną dokonania korekty jest niezałączenie zawiadomienia otrzymanego w związku z dokonaniem transakcji oraz wskazanie niewłaściwej podstawy prawnej.

   

  Treść raportu przed korektą:

  Na podstawie art. 19 ust. 3 w związku z art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady _UE_ nr 596/2014 w sprawie nadużyć na rynku _rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku_ oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE Zarząd Hydra Games S.A. zawiadamia, że Członek Rady Nadzorczej Hydra Games S.A. Ignacy Kurkowski dokonał zbycia akcji Hydra Games S.A. o wartości przekraczającej 5.000 euro.

  Podstawa prawna: Inne uregulowania

   

  Treść raportu po korekcie:

  Na podstawie art. 19 ust. 3 w związku z art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady _UE_ nr 596/2014 w sprawie nadużyć na rynku _rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku_ oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE Zarząd Hydra Games S.A. zawiadamia, że Członek Rady Nadzorczej Hydra Games S.A. Ignacy Kurkowski dokonał zbycia akcji Hydra Games S.A. o wartości przekraczającej 5.000 euro.

  Pełna treść zawiadomienia stanowi załącznik do niniejszego raportu.

   

  Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

  treść komunikatu

  Raport bieżący z plikiem 11/2022

  Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

  Zarząd Hydra Games S.A. z siedzibą w Warszawie (“Spółka”, “Emitent”) niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 27 grudnia 2022 r. do siedziby Spółki wypłynęło zawiadomienie z art. 69 ustawy o ofercie publicznej o zmniejszeniu udziału w ogólnej liczbie głosów Emitenta poniżej progu 10%.

   

  treść komunikatu

  Raport bieżący nr 1/2023

  Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

  Treść raportu:
  Zarząd Hydra Games S.A. z siedzibą w Warszawie _”Spółka”, “Emitent”_ niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 13 lutego 2023 r. do siedziby Spółki wypłynęło zawiadomienie z art. 69 ustawy o ofercie publicznej o zwiększeniu udziału w ogólnej liczbie głosów Emitenta powyżej progu 20%.

   

   

  treść komunikatu

  Raport bieżący nr 2/2023

  Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

  Treść raportu:
  Zarząd Hydra Games S.A. z siedzibą w Warszawie _”Spółka”, “Emitent”_ niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 13 lutego 2023 r. do siedziby Spółki wypłynęło zawiadomienie z art. 69 ustawy o ofercie publicznej o zmniejszeniu udziału w ogólnej liczbie głosów Emitenta poniżej progu 5%. Treść przedmiotowego zawiadomienia przedstawiono w załączeniu do niniejszego raportu.

   

   

  treść komunikatu

  Raport bieżący nr 3/2023

  Podstawa prawna: Art. 19 ust. 3 MAR – informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

  Treść raportu:
  Zarząd Hydra Games S.A. z siedzibą w Warszawie _”Spółka”, “Emitent”_ niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 13 lutego 2023 r. do siedziby Spółki wypłynęło zawiadomienie w związku z dokonaniem transakcji przez MDNPL Spółka Akcyjna – będącej osobą blisko związaną z Ignacym Kurkowskim – Przewodniczącym Rady Nadzorczej Emitenta. Pełna treść zawiadomienia stanowi załącznik do niniejszego raportu.

   

   

  treść komunikatu

  Raport bieżący 4/2023

  Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
  Treść raportu:
  Zarząd Hydra Games S.A. z siedzibą w Warszawie _”Spółka”, “Emitent”_ niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 15 lutego 2023 r. do siedziby Spółki wypłynęło zawiadomienie z art. 69 ustawy o ofercie publicznej o zmniejszeniu udziału w ogólnej liczbie głosów Emitenta. Treść przedmiotowego zawiadomienia przedstawiono w załączeniu do niniejszego raportu.

   

   

  treść komunikatu

  Raport bieżący nr 5/2023

  Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

  Treść raportu:
  Zarząd Hydra Games S.A. z siedzibą w Warszawie [“Spółka”, “Emitent”] niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 20 lutego 2023 r. do siedziby Spółki wpłynęło zawiadomienie z art. 69 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych o zwiększeniu udziału w ogólnej liczbie głosów Emitenta.
  Treść przedmiotowego zawiadomienia przedstawiono w załączeniu do niniejszego raportu.

   

   

  treść komunikatu

  Raport bieżący z plikiem 6/2023

  Podstawa prawna: Art. 19 ust. 3 MAR – informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze

  Treść raportu:
  Zarząd Hydra Games S.A. z siedzibą w Warszawie [“Spółka”, “Emitent”] niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 20 lutego 2023 r. do siedziby Spółki wpłynęło zawiadomienie w związku z dokonaniem transakcji przez MDNPL Spółka Akcyjna – będącej osobą blisko związaną z Ignacym Kurkowskim – Przewodniczącym Rady Nadzorczej Emitenta.
  Pełna treść zawiadomienia stanowi załącznik do niniejszego raportu.

   

   

  treść komunikatu

  Raport bieżący nr 7/2023

  Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

  Treść raportu:
  Zarząd Hydra Games S.A. z siedzibą w Warszawie [“Spółka”, “Emitent”] przekazuje do publicznej wiadomości informację, że Spółka zdecydowała się odstąpić od dalszej produkcji gry o nazwie The Last Breath i dokonać odpisu aktualizującego na dzień 31.12.2022 na kwotę 340.410,79 zł.
  Emitent zawiadamia również, że Zarząd we współpracy z Radą Nadzorczą pracuje nad dalszą strategią rozwoju Spółki, której celem jest ocena aktualnych, dostępnych kierunków rozwoju w zakresie prowadzonej przez Spółkę działalności produkcyjnej, wydawniczej i dystrybucyjnej gier wideo.
  Nowa strategia może obejmować w szczególności podjęcie przez Spółkę działań zmierzających do emisji nowych akcji w celu pozyskania kapitału na dalszy rozwój Spółki.

   

  Więcej na: https://biznes.pap.pl/espi/pl/reports/view/2,530324

   

  treść komunikatu

  Raport bieżący nr 8/2023

  Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

  Treść raportu:
  Zarząd Hydra Games S.A. z siedzibą w Warszawie [“Spółka”, “Emitent”] przekazuje do publicznej wiadomości informację, że na wniosek biegłego rewidenta badającego sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2022, Spółka podjęła decyzję o dokonaniu odpisu aktualizującego należności przeterminowane, zagrożone prawdopodobieństwem nieściągalności w kwocie 430.500,00 zł od “PAKOCAR” sp. z o.o.
  Emitent zawiadamia również, że Spółka nie rezygnuje z dochodzenia całej należności od “PAKOCAR” sp. z o.o. na drodze procesowej, a w razie jej niewypłacalności będzie dochodzić swoich roszczeń od podmiotów, na których ciąży odpowiedzialność subsydiarna.

   

   

  treść komunikatu

  Korekta raportu bieżącego ESPI nr 8/2023

  Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

  Treść raportu:
  Zarząd Hydra Games S.A. z siedzibą w Warszawie [“Spółka”, “Emitent”] przekazuje do publicznej wiadomości korektę raportu ESPI nr 8/2023 z dnia 15 marca 2023 r.
  Korekta obejmuje łączną kwotę odpisu aktualizującego oraz zawiera uzupełnienie informacji składających się na kwotę objętą odpisem.
  Korekta zostaje dokonana na wniosek biegłego rewidenta badającego sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2022 r.

  Treść raportu przed korektą:
  Zarząd Hydra Games S.A. z siedzibą w Warszawie [“Spółka”, “Emitent”] przekazuje do publicznej wiadomości informację, że na wniosek biegłego rewidenta badającego sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2022, Spółka podjęła decyzję o dokonaniu odpisu aktualizującego należności przeterminowane, zagrożone prawdopodobieństwem nieściągalności w kwocie 430.500,00 zł od “PAKOCAR” sp. z o.o.
  Emitent zawiadamia również, że Spółka nie rezygnuje z dochodzenia całej należności od “PAKOCAR” sp. z o.o. na drodze procesowej, a w razie jej niewypłacalności będzie dochodzić swoich roszczeń od podmiotów, na których ciąży odpowiedzialność subsydiarna.

  Treść raportu po korekcie:
  Zarząd Hydra Games S.A. z siedzibą w Warszawie [“Spółka”, “Emitent”] przekazuje do publicznej wiadomości informację, że na wniosek biegłego rewidenta badającego sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2022, Spółka podjęła decyzję o dokonaniu odpisu aktualizującego aktywów Spółki zagrożonych utratą wartości w kwocie 419 039,82 zł należnych od kontrahenta “PAKOCAR” sp. z o.o.
  Na kwotę objętą odpisem aktualizującym składają się poniesione nakłady na wyprodukowanie modułów do gier: Bad Trip, Dinosaur, Apocaliptic Machines i Mowing Simulator w wysokości 357 489,82 zł wykazywane do tej pory w zapasach oraz należności przeterminowane w wysokości 61 550,00 zł. Wartość aktywowanych nakładów, co do których Spółka otrzymała zaliczki od “PAKOCAR” sp. z o.o., nie została objęta odpisem aktualizującym. Przyjęto założenie, że wartość ta zostanie pokryta przychodami z faktur zaliczkowych.
  Emitent zawiadamia również, że Spółka nie rezygnuje z dochodzenia roszczenia od “PAKOCAR” sp. z o.o. na drodze procesowej, a w razie jej niewypłacalności będzie dochodzić swoich roszczeń od podmiotów, na których ciąży odpowiedzialność subsydiarna. Całkowita wartość roszczenia Spółki względem “PAKOCAR” sp. z o.o. wynosi zgodnie z umową zawartą między tymi podmiotami: 493 445,82 zł.

   

  Więcej na: https://biznes.pap.pl/espi/pl/reports/view/2,530588

   

  treść komunikatu

  Raport bieżący nr 9/2023

  Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

  Treść raportu:
  Zarząd Hydra Games S.A. z siedzibą w Warszawie _”Spółka”, “Emitent”_ niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 14 marca 2023 r. do siedziby Spółki wypłynęło zawiadomienie z art. 69 ustawy o ofercie publicznej o zwiększeniu udziału w ogólnej liczbie głosów Emitenta.
  Treść przedmiotowego zawiadomienia przedstawiono w załączeniu do niniejszego raportu.

   

  Więcej na:  https://biznes.pap.pl/espi/pl/reports/view/2,530380

   

  treść komunikatu

  Raport bieżący z plikiem 10/2023

  Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

  Treść raportu:
  Zarząd Hydra Games S.A. z siedzibą w Warszawie _”Spółka”, “Emitent”_ niniejszym informuje o zawarciu w dniu 15 marca 2023 r. umowy wydawniczej _”Umowa”_ z Untold Tales S.A. z siedzibą w Warszawie _”Wydawca”_.
  Przedmiotem umowy jest przeniesienie na Wydawcę praw do dystrybucji gry Don’t Be Afraid _”Gra”_ na platformach: Steam, Epic Games Store i GOG _”Platformy”_. Wydawcy zostaje udzielona wyłączna, nieograniczona terytorialnie licencja na korzystanie z Gry. Ponadto w ramach Umowy, Wydawca zobowiązał się do podejmowania działań związanych z promocją Gry na Platformach.
  Licencja została udzielona na czas określony 5 lat, z możliwością jej wypowiedzenia po roku oraz dalszego jej przedłużenia po upływie okresu obowiązywania umowy. Prawa autorskie do Gry pozostają przy Spółce.
  Umowa określa podział zysków netto na zasadach: Emitent 65% / 35% Wydawca.
  Zarząd Spółki uznał powyższą informację za istotną z uwagi na fakt, że może ona mieć istotny wpływ na przyszłą sytuację finansową Emitenta. Z tego względu, informacja ta w opinii Zarządu spełnia kryteria informacji poufnej w rozumieniu art. 7 ust. 1 rozporządzenia MAR.

   

  Więcej na:  https://biznes.pap.pl/espi/pl/reports/view/2,530451

   

  treść komunikatu

  Raport bieżący nr 11/2023

  Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

  Treść raportu:
  Zarząd Hydra Games S.A. z siedzibą w Warszawie _”Spółka”, “Emitent”_ niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości informację, że w dniach 16-17 marca 2023 r. do siedziby Spółki wypłynęły zawiadomienia z art. 69 ustawy o ofercie publicznej o zmniejszeniu udziału w ogólnej liczbie głosów Emitenta.

   

  Więcej na: https://biznes.pap.pl/espi/pl/reports/view/2,530478

   

  treść komunikatu

  Raport bieżący nr 12/2023

  Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

  Treść raportu:
  Zarząd Hydra Games S.A. z siedzibą w Warszawie _”Spółka”, “Emitent”_ niniejszym przekazuje do
  publicznej wiadomości informację, że w dniu 30 marca 2023 r. do siedziby Spółki wypłynęło
  zawiadomienie z art. 69 ustawy o ofercie publicznej o zwiększeniu udziału w ogólnej liczbie głosów
  Emitenta.
  Treść przedmiotowego zawiadomienia przedstawiono w załączeniu do niniejszego raportu.

   

  Więcej na: https://biznes.pap.pl/espi/pl/reports/view/2,531559

   

  treść komunikatu

  Raport bieżący nr 13/2023

  Podstawa prawna: Art. 19 ust. 3 MAR – informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

  Treść raportu:
  Zarząd Hydra Games S.A. z siedzibą w Warszawie _”Spółka”, “Emitent”_ niniejszym przekazuje do
  publicznej wiadomości informację, że w dniu 30 marca 2023 r. do siedziby Spółki wpłynęło
  zawiadomienie w związku z dokonaniem transakcji przez MDNPL Spółka Akcyjna – będącej
  osobą blisko związaną z Ignacym Kurkowskim – Przewodniczącym Rady Nadzorczej Emitenta.
  Pełna treść zawiadomienia stanowi załącznik do niniejszego raportu.

   

  Więcej na: https://biznes.pap.pl/espi/pl/reports/view/2,531563

   

  treść komunikatu

  Raport bieżący nr 14/2023

  Podstawa prawna: Inne uregulowania

  Treść raportu:
  Zarząd Hydra Games S.A. z siedzibą w Warszawie _”Spółka”_ informuje o zwołaniu na dzień 9 maja 2023 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki _”WZA”, które odbędzie się o godz. 13:00 w Kancelarii Notarialnej Notariusza Jacka Polańskiego, mieszczącej się w budynku przy ul. Topiel 21 lok. 4 w Warszawie.Zarząd Spółki przekazuje w załączeniu do publicznej wiadomości:
  – treść ogłoszenia o zwołaniu WZA na dzień 9 maja 2023 r.;
  – projekty uchwał;
  – informację o ogólnej liczbie akcji i głosów;
  – formularz głosowania przez pełnomocnika wraz ze wzorem pełnomocnictwa.

   

  Więcej na: https://biznes.pap.pl/espi/pl/reports/view/2,532226

   

  treść komunikatu

  Raport bieżący nr 11/2023

  Podstawa prawna: Inne uregulowania

  Treść raportu:
  Zarząd Hydra Games S.A. z siedzibą w Warszawie _”Spółka”, “Emitent”_ informuje, że w dniu 17 kwietnia 2023 roku otrzymał od akcjonariusza Spółki reprezentującego co najmniej 1/20 kapitału zakładowego – MDNPL S.A. z siedzibą w Warszawie wniosek złożony w trybie art. 401 § 1 KSH, dotyczący rozszerzenia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Emitenta _”ZWZA”_ zwołanego na dzień 9 maja 2023 roku.

  W ramach złożonego wniosku, uprawniony akcjonariusz przedstawił projekty uchwał i wniósł o uzupełnienie porządku obrad ZWZA poprzez podjęcie uchwał w sprawie dalszego istnienia Spółki oraz w sprawie dochodzenia roszczeń wobec Pani Dominiki Marii Szot o naprawienie szkody wyrządzonej przy sprawowaniu Zarządu.

  Tym samym, zgodnie ze zgłoszonym wnioskiem, aktualny porządek obrad ZWZA zwołanego na dzień 9 maja 2023 roku przedstawia się następująco:
  1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
  2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
  3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do powzięcia uchwał.
  4. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
  5. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2022.
  6. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok obrotowy 2022.
  7. Rozpatrzenie przedstawionych sprawozdań.
  8. Podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwał w sprawach:
  a_ zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2022;
  b_ zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022;
  c_ pokrycia straty za rok obrotowy 2022;
  d_ udzielenie absolutorium Panu Kamilowi Kurkowskiemu z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki za rok obrotowy 2022;
  e_ udzielenie absolutorium Panu Michałowi Jerzemu Rudowskiemu z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki za rok obrotowy 2022;
  f_ udzielenia absolutorium Pani Agnieszce Kwiejdzie-Sitnickiej z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2022;
  g_ udzielenia absolutorium Panu Sebastianowi Srebro z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2022;
  h_ udzielenia absolutorium Panu Wojciechowi Barowi z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2022;
  i_ udzielenia absolutorium Panu Adamowi Kozłowskiemu z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2022;
  j_ udzielenia absolutorium Panu Bartłomiejowi Denisowi-Świerszczowi z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2022;
  k_ udzielenia absolutorium Panu Ignacemu Kurkowskieemu z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2022;
  l_ udzielenia absolutorium Panu Piotrowi Kurkowskiemu z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2022;
  m_ udzielenia absolutorium Panu Markowi Porzeżyńskiemu z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2022;
  n_ udzielenia absolutorium Panu Jakubowi Jaroszkowi z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2022;
  o_ powołania członka Rady Nadzorczej Spółki;
  p_ podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii E w drodze subskrypcji prywatnej oraz pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru w całości zmiany Statutu Spółki;
  q_ zmiany Statutu Spółki;
  r_ upoważnienia Rady Nadzorczej do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki;
  s_ dalszego istnienia Spółki;
  t_ dochodzenia roszczeń wobec Pani Dominiki Marii Szot o naprawienie szkody wyrządzonej przy sprawowaniu Zarządu.
  9. Wolne wnioski.
  10. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

  Załączniki do niniejszego raportu stanowią:
  – uzupełniony porządek obrad ZWZA zwołanego na dzień 9 maja 2023 roku,
  – projekty uchwał objętych wnioskiem o rozszerzenie porządku obrad,
  – formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.

   

  Więcej na: https://biznes.pap.pl/espi/pl/reports/view/2,532661

   

  treść komunikatu

  Raport bieżący nr 16 / 2023

  Data sporządzenia: 2023-05-10
  Skrócona nazwa emitenta: HYDRA GAMES S.A.
  Temat: Lista akcjonariuszy, którzy wzięli udział w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki oraz mieli co najmniej 5% głosów

  Podstawa prawna:
  Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie – WZA lista powyżej 5 %

  Treść raportu:
  Zarząd Hydra Games S.A. z siedzibą w Warszawie _”Spółka”, “Emitent”_ przekazuje poniżej wykaz osób, które na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki _”ZWZA”_ w dniu 9 maja 2023 r., posiadały co najmniej 5% w głosach:
  MDNPL S.A., posiadający 58.841 głosów, co stanowiło 99,9% ogólnej liczby głosów na ZWZA i 48,65% głosów ogółem w Spółce.

   

  Więcej na: https://biznes.pap.pl/espi/pl/reports/view/2,534394

   

  treść komunikatu

  Raport bieżący nr 17/2023

  Data sporządzenia: 2023-05-15
  Skrócona nazwa emitenta: HYDRA GAMES S.A.
  Temat:  Złożenie pozwu przeciwko Movie Games S.A.
  Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.
  Treść raportu:
  Zarząd Hydra Games S.A. z siedzibą w Warszawie _”Spółka”, “Emitent”_, w nawiązaniu do Raportu Bieżącego ESPI nr 8/2022 z dnia 1 września 2022 r., informuje, że w dniu dzisiejszym Spółka złożyła do sądu pozew przeciwko Movie Games S.A. _”Movie Games”_ o zapłatę przez Movie Games na rzecz Spółki kwoty 613.770,00 _słownie: sześćset trzynaście tysięcy siedemset siedemdziesiąt złotych_ wraz z ustawowymi odsetkami, wynikającej z niewykonania przez Movie Games umowy z dnia 21 stycznia 2019 r. _”Umowa”_, na mocy której Emitent zapłacił Movie Games kwotę 613.770,00 zł w zamian za przekazanie przez Movie Games na rzecz Spółki modułów do gier, do którego to przekazania nigdy nie doszło, co skutkowało koniecznością odstąpienia od Umowy przez Hydra Games S.A. i żądaniem zwrotu świadczenia nienależnego.
  W związku z powyższym Spółka uznała, że koniecznym jest dochodzenie zapłaty od Movie Games przedmiotowej należności bezpośrednio na drodze postępowania sądowego.
  Jednocześnie Zarząd Spółki wskazuje, że bada dalsze konsekwencje niezrealizowana Umowy m.in., czy powyższe naruszenie Movie Games nie stanowi działania na szkodę Spółki przez osoby zarządzające w okresie obowiązywania zawartej przez strony Umowy.

   

  Więcej na: https://biznes.pap.pl/espi/pl/reports/view/2,534774

   

  treść komunikatu

  Raport bieżący nr 18 / 2023
  Data sporządzenia: 2023-05-24
  Skrócona nazwa emitenta: HYDRA GAMES S.A.
  Temat: Zawarcie umowy koprodukcyjnej

  Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

  Treść raportu:
  Zarząd Hydra Games z siedzibą w Warszawie _”Spółka”, “Emitent”_ niniejszym informuje o zawarciu w dniu 23 maja 2023 r. umowy koprodukcyjnej _”Umowa”_ z LA FAMILIA S.A. z siedzibą w Warszawie _”Producent”_.

  Przedmiotem niniejszej Umowy jest wsparcie przez Spółkę Producenta w zakresie zapewnienia środków finansowych niezbędnych do wyprodukowania gry wideo o roboczym tytule “Road to Yokoshima” _”Gra”_ w wysokości do 300.000 zł netto oraz bieżące wsparcie merytoryczne w trakcie tworzenia Gry. Ponadto Emitent, w ramach Umowy, zobowiązał się do skomercjalizowania Gry po jej ukończeniu.

  Do momentu uzyskania przez Emitenta zwrotu całości kwoty budżetu Gry, Emitentowi przysługiwać będzie 90% zysku netto z Gry, a Producentowi 10%. Po uzyskaniu zwrotu całości kwoty budżetu Gry Emitentowi przysługiwać będzie 30% zysku netto z Gry, a Producentowi 70%.

  Autorskie prawa majątkowe do Gry przysługiwać będą Producentowi.

  Zawarcie niniejszej Umowy zostało uznane za istotne przez Zarząd Emitenta z uwagi na fakt, iż może mieć ono istotny wpływ na kształtowanie się przyszłej sytuacji finansowej i majątkowej Emitenta.

   

  Więcej na: https://biznes.pap.pl/espi/pl/reports/view/2,535626

  treść komunikatu

  Raport bieżący nr 19 / 2023

  Data sporządzenia: 2023-05-31
  Skrócona nazwa emitenta: HYDRA GAMES S.A.
  Temat: Zawarcie umowy na wykonanie gry Don’t be Afraid 2 na PC
  Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

  Treść raportu:
  Zarząd Hydra Games S.A. z siedzibą w Warszawie _”Spółka”, “Emitent”_ informuje, że w dniu 30.05.2023 r. zawarł z Cat-astrophe Games sp. z o. o. z siedzibą we Wrocławiu _”Wykonawca”_ umowę na wykonanie gry o roboczym tytule Don’t be Afraid 2 na PC _”Gra”_.

  Emitent będzie pełnił rolę wydawcy Gry w wersji PC, a także po jego stronie będzie zaplanowanie oraz wykonanie marketingu Gry.

  W zamian za wykonanie Gry Spółka zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie ryczałtowe nieodbiegające od warunków rynkowych.

  Planowany termin premiery Gry to 2024 r.

  Prawa autorskie do Gry zostaną przeniesione na Emitenta.

  Środki na sfinansowanie Gry będą podchodziły z emisji akcji serii E uchwalonej uchwałą nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 9 maja 2023 r. oraz ewentualnych dalszych emisji.

  Zarząd zdecydował o publikacji niniejszej informacji z uwagi na fakt, iż poprzednia wersja Gry zarówno w wersji PC jak i na konsole okazała się sukcesem sprzedażowym _sprzedaż na poziomie kilkudziesięciu tysięcy sztuk_, którego powtórzenie w odniesieniu do Gry zdaniem Zarządu może istotnie wpłynąć na sytuację finansową Spółki w 2024 r., jak i kolejnych latach.

   

   

  Więcej na: https://biznes.pap.pl/espi/pl/reports/view/2,536635

   

  treść komunikatu

  Raport bieżący nr 21 / 2023

  KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
  Data sporządzenia: 2023-06-29
  Skrócona nazwa emitenta: HYDRA GAMES S.A.
  Temat: Otrzymanie zawiadomienia o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów EmitentaOtrzymanie zawiadomienia o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów Emitenta
  Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

  Treść raportu:
  Zarząd Hydra Games S.A. z siedzibą w Warszawie _”Spółka”, “Emitent”_ niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 29 czerwca 2023 r. do siedziby Spółki wypłynęło zawiadomienie z art. 69 ustawy o ofercie publicznej o zwiększeniu udziału w ogólnej liczbie głosów Emitenta.
  Treść przedmiotowego zawiadomienia przedstawiono w załączeniu do niniejszego raportu.

   

   

  Więcej na: https://biznes.pap.pl/espi/pl/reports/view/2,539433

   

  treść komunikatu

  Raport bieżący nr 22 / 2023

  Data sporządzenia: 2023-06-29
  Skrócona nazwa emitenta: HYDRA GAMES S.A.
  Temat: Otrzymanie zawiadomienia o transakcjach osoby zobowiązanej
  Podstawa prawna: Art. 19 ust. 3 MAR – informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

  Treść raportu:
  Zarząd Hydra Games S.A. z siedzibą w Warszawie _”Spółka”, “Emitent”_ niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 29 czerwca 2023 r. do siedziby Spółki wpłynęło
  zawiadomienie w związku z dokonaniem transakcji przez MDNPL Spółka Akcyjna – będącej osobą blisko związaną z Ignacym Kurkowskim – Przewodniczącym Rady Nadzorczej Emitenta.
  Pełna treść zawiadomienia stanowi załącznik do niniejszego raportu.

   

   

  Więcej na: https://biznes.pap.pl/espi/pl/reports/view/2,539435

   

  treść komunikatu

  Raport bieżący nr 23 / 2023

  Data sporządzenia: 2023-07-06
  Skrócona nazwa emitenta: HYDRA GAMES S.A.
  Temat: Otrzymanie zawiadomienia o transakcjach osoby zobowiązanej
  Podstawa prawna: Art. 19 ust. 3 MAR – informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

  Treść raportu:
  Zarząd Hydra Games S.A. z siedzibą w Warszawie _”Spółka”, “Emitent”_ niniejszym przekazuje do
  publicznej wiadomości informację, że w dniu 6 lipca 2023 r. do siedziby Spółki wpłynęło
  zawiadomienie w związku z dokonaniem transakcji przez MDNPL Spółka Akcyjna – będącej
  osobą blisko związaną z Ignacym Kurkowskim – Przewodniczącym Rady Nadzorczej Emitenta.
  Pełna treść zawiadomienia stanowi załącznik do niniejszego raportu.

   

   

  Więcej na: https://biznes.pap.pl/espi/pl/reports/view/2,540252

   

  treść komunikatu

  Raport bieżący nr 24 / 2023

  Data sporządzenia: 2023-07-14
  Skrócona nazwa emitenta: HYDRA GAMES S.A.
  Temat: Lista akcjonariuszy, którzy wzięli udział w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki oraz mieli co najmniej 5% głosów
  Podstawa prawna: Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie – WZA lista powyżej 5 %

  Treść raportu:
  Zarząd Hydra Games S.A. z siedzibą w Warszawie [“Spółka”, “Emitent”] przekazuje poniżej wykaz osób, które na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki [“NWZA”] w dniu 13 lipca 2023 r., posiadały co najmniej 5% w głosach:
  MDNPL S.A., posiadający 58.908 głosów, co stanowiło 100,0% ogólnej liczby głosów na NWZA i 48,71% głosów ogółem w Spółce.

   

   

  Więcej na: https://biznes.pap.pl/espi/pl/reports/view/2,540679

   

  Raporty Bieżące EBI

  Raporty okresowe i roczne

  Dokument Informacyjny

  Dokument informacyjny spółki Hydra Games S.A.:

  Dokumenty Korporacyjne

  Statut spółki Hydra Games S.A.:

  Informacje Finansowe

  Kontakt z Mediami i Inwestorami

  Eneida Games S.A.

  Aleje Jerozolimskie 89/43
  02-001 Warszawa

  Osoba kontaktowa: Michał Rudowski
  E-mail: michal.rudowski@eneidagames.pl
  Witryna: www.eneidagames.pl

  KRS: 0000529324  | Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
  NIP: 5272723301
  REGON: 360097727

  Autoryzowany Doradca

  INC S.A.

  ul. Abpa A. Baraniaka 6, 61-131 Poznań | Poland

  T: +48 61 851 86 77
  E: biuro@incsa.pl
  www.incsa.pl

   

  Animator

  Dom Maklerski BDM S.A. 

  ul. Ks. S. Stojałowskiego 27, 43-300 Bielsko-Biała | Poland

  T: +48 33 812 84 40
  www.bdm.pl

  Eneida Games S.A.

  Aleje Jerozolimskie 89/43
  02-001 Warszawa

  Napisz do nas na adres: kontakt@eneidagames.pl

  Wielkie gry!