Raporty Bieżące, Okresowe i Roczne

Czytaj raporty bieżące ESPI

Czytaj raporty bieżące EBI

EBI

Czytaj raporty okresowe i roczne

Terminy Publikacji Raportów

Raporty okresowe w roku obrotowym 2023 będą przekazywane w następujących terminach:

• raport roczny za 2022 r. – 21 marca 2023 r.

• raport kwartalny za I kwartał 2023 r. – 15 maja 2023 r.

• raport kwartalny za II kwartał 2023 r. – 14 sierpnia 2023 r.

• raport kwartalny za III kwartał 2023 r. – 14 listopada 2023 r.

 

Jednocześnie Zarząd informuje, iż nie będzie publikował raportu za IV kwartał 2021 r., korzystając z uprawnienia wskazanego w § 6 ust. 10a. Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.

Harmonogram Publikacji Raportów

Zarząd Eneida Games S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, że raporty okresowe w roku obrotowym 2024 będą przekazywane w następujących terminach:

• raport kwartalny za IV kwartał 2023 r. – 14 lutego 2024 r.

• raport kwartalny za I kwartał 2024 r. – 15 maja 2024 r.

• raport roczny za 2023 r. – 31 maja 2024 r.

• raport kwartalny za II kwartał 2024 r. – 14 sierpnia 2024 r.

• raport kwartalny za III kwartał 2024 r. – 14 listopada 2024 r.

 

Ewentualne zmiany dat przekazywania raportów okresowych zostaną podane do wiadomości w formie raportu bieżącego.

Podstawa prawna: §6 ust. 14.1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Raporty Bieżące ESPI

treść komunikatu

Raport bieżący nr 07/ 2024

Data sporządzenia: 2024-04-19
Skrócona nazwa emitenta: ENEIDA GAMES S.A.
Temat: Otrzymanie korekty zawiadomienia o transakcji na akcjach osoby zobowiązanej

Podstawa prawna: Art. 19 ust. 3 MAR – informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

Treść raportu:
Zarząd Eneida Games S.A. z siedzibą w Warszawie [“Spółka”, “Emitent”] niniejszym wskazuje, iż w dniu 18 kwietnia 2024 r. otrzymał korektę zawiadomienia o transakcji na akcjach Emitenta od Pana Marka Porzeżyńskiego, które to zawiadomienie zostało złożone na podstawie art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR.
Otrzymana korekta zawiadomienia dotyczy zawiadomienia, przekazanego przez Spółkę w raporcie bieżącym ESPI nr 5/2024 opublikowanym w dniu 16 kwietnia 2024 roku. Przyczyną dokonania korekty przez osobę zobowiązaną było błędne wskazanie pełnionego przez siebie stanowiska w jednym z dwóch pierwotnie przekazanych powiadomieniach o transakcjach, w ten sposób, iż omyłkowo zamiast członek Rady Nadzorczej wskazano członek Zarządu.
Otrzymana korekta zawiadomienia stanowi załącznik do niniejszego raportu.

 

Więcej na: https://biznes.pap.pl/espi/pl/reports/view/2,555189

 

treść komunikatu

Raport bieżący nr 06/ 2024

Data sporządzenia: 2024-04-16
Skrócona nazwa emitenta: ENEIDA GAMES S.A.
Temat: Otrzymanie zawiadomienia o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów Emitenta
Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Treść raportu:
Zarząd Eneida Games S.A. z siedzibą w Warszawie _”Spółka”_ niniejszym przekazuje do
publicznej wiadomości informację, że w dniu 15 kwietnia 2024 r. do siedziby Spółki wypłynęło
zawiadomienie z art. 69 ustawy o ofercie publicznej.

 

Więcej na: https://biznes.pap.pl/espi/pl/reports/view/2,557400

treść komunikatu

Raport bieżący nr 05/ 2024

Data sporządzenia: 2024-04-16
Skrócona nazwa emitenta: ENEIDA GAMES S.A.
Temat: Otrzymanie zawiadomienia o transakcjach osoby zobowiązanej
Podstawa prawna: Art. 19 ust. 3 MAR – informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

Treść raportu:
Zarząd Eneida Games S.A. z siedzibą w Warszawie _”Spółka”, “Emitent”_ niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 15 kwietnia 2024 r. do siedziby Spółki wypłynęło zawiadomienie w związku z dokonaniem transakcji przez Pana Marka Porzeżyńskiego – pełniącego funkcję Członka Rady Nadzorczej Emitenta.

 

Więcej na: https://biznes.pap.pl/espi/pl/reports/view/2,557392

 

treść komunikatu

Raport bieżący nr 04/ 2024

Data sporządzenia: 2024-03-14
Skrócona nazwa emitenta: ENEIDA GAMES S.A.
Temat: Otrzymanie negatywnej oceny wniosku o udzielenie dofinansowania Projektu
Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

Treść raportu:
Zarząd Eneida Games z siedzibą w Warszawie _”Spółka”, “Emitent”_, w nawiązaniu do raportu ESPI nr 33/2023 z dnia 15 grudnia 2023 r. informuje, że wniosek Emitenta z dnia 14 grudnia 2023 r. o dofinansowanie złożony do Centrum Rozwoju Przemysłów Kreatywnych na realizację zadania pt. Przygotowanie kompletnego prototypu gry o roboczej nazwie “Trygław” _”Projekt”_ został rozpatrzony negatywnie w dniu 13 marca 2024 r.
Zarząd Emitenta zdecydował o publikacji powyższej informacji z uwagi na fakt, że może mieć ona istotny wpływ na kształtowanie się sytuacji finansowej i majątkowej Emitenta w przyszłości.

 

Więcej na: https://biznes.pap.pl/espi/pl/reports/view/2,555189

 

treść komunikatu

Raport bieżący nr 03/ 2024

Data sporządzenia: 2024-01-26
Skrócona nazwa emitenta: ENEIDA GAMES S.A.
Temat: Zawarcie ugody
Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

Treść raportu:
Zarząd Eneida Games S.A. z siedzibą w Warszawie _”Spółka”, “Emitent”_, w nawiązaniu do informacji przekazanej Raportem bieżącym EBI nr 5/2023 z dnia 10 maja 2023 roku, a dotyczącej uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w sprawie upoważnienia Zarządu Emitenta do dochodzenia roszczeń wobec Pani Dominiki Marii Szot, niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 22 stycznia 2024 r. doszło do zawarcia ugody pomiędzy Spółką a Panią Dominiką Marią Szot – byłym Prezesem Zarządu Spółki. Skutki ugody
zmaterializowały się w dniu 26 stycznia 2024 r. – stąd data opublikowania raportu.
Ze względu na zawarte w umowie zobowiązania Stron do zachowania poufności, a także ochronę tajemnicy przedsiębiorstwa Spółki, szczegóły zawartego porozumienia nie zostaną ujawnione, przy czym przyjęte uzgodnienia w pełni zaspokajają oczekiwania obu stron.

 

Więcej na: https://biznes.pap.pl/espi/pl/reports/view/2,552421

 

treść komunikatu

Raport bieżący nr 02/ 2024

Data sporządzenia: 2024-01-22
Skrócona nazwa emitenta: ENEIDA GAMES S.A.
Temat: Otrzymanie zawiadomienia o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów Emitenta
Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Treść raportu:
Zarząd Eneida Games S.A. z siedzibą w Warszawie “Spółka”, “Emitent” niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 28 grudnia 2023 r. do siedziby Spółki wypłynęło zawiadomienie z art. 69 ustawy o ofercie publicznej.

 

Więcej na: https://biznes.pap.pl/espi/pl/reports/view/2,552103

 

treść komunikatu

Raport bieżący nr 01/ 2024

Data sporządzenia: 2024-01-19
Skrócona nazwa emitenta: ENEIDA GAMES S.A.
Temat: Otrzymanie zawiadomienia o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów Emitenta
Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Treść raportu:
Zarząd Eneida Games S.A. z siedzibą w Warszawie “Spółka”, “Emitent” niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 28 grudnia 2023 r. do siedziby Spółki wypłynęło zawiadomienie z art. 69 ustawy o ofercie publicznej.

 

Więcej na: https://biznes.pap.pl/espi/pl/reports/view/2,552011

 

treść komunikatu

Raport bieżący nr 39 / 2023

Data sporządzenia: 2023-12-29
Skrócona nazwa emitenta: ENEIDA GAMES S.A.
Temat: Otrzymanie zawiadomienia o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów Emitenta
Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Treść raportu:
Zarząd Eneida Games S.A. z siedzibą w Warszawie “Spółka”, “Emitent” niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 28 grudnia 2023 r. do siedziby Spółki wypłynęło zawiadomienie z art. 69 ustawy o ofercie publicznej.

 

Więcej na: https://biznes.pap.pl/espi/pl/reports/view/2,550771

 

treść komunikatu

Raport bieżący nr 38 / 2023

Data sporządzenia: 2023-12-28
Skrócona nazwa emitenta: ENEIDA GAMES S.A.
Temat: Zawarcie Umowy inwestycyjnej

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Treść raportu:
Zarząd Eneida Games S.A. z siedzibą w Warszawie “Emitent”; “Spółka” informuje, iż w dniu 27 grudnia 2023 r. Emitent zawarł z osobą fizyczną Panem Dawidem Augustynem “Inwestor” umowę inwestycyjną w przedmiocie inwestycji w akcje Eneida Games S.A. “Umowa”.

Umowa zawiera zapisy dotyczące inwestycji Inwestora w akcje Spółki. Inwestor zobowiązał się objąć 3 500 trzy tysiące pięćset_ akcji Spółki serii G za cenę emisyjną wynoszącą 22,00 zł dwadzieścia dwa złote za każdą akcję, tj. za łączną kwotę wynoszącą 77 000,00 zł siedemdziesiąt siedem tysięcy złotych, a Inwestor zobowiązał się te akcje objąć. Podwyższenie kapitału zakładowego Emitenta poprzez emisję akcji serii G o wartości nominalnej 1 zł każda i cenie emisyjnej 22 zł każda, odbywa się na podstawie uchwały zarządu Spółki w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, o czym Emitent informował w raporcie bieżącym EBI nr 22/2023 z dnia 15 listopada 2023 r.

Emitent zobowiązał się również zaoferować Inwestorowi 8 100 osiem tysięcy sto serii H za cenę emisyjną wynoszącą 40,00 zł czterdzieści złotych za każdą akcję, tj. za łączną kwotę wynoszącą 324 000,00 zł trzysta dwadzieścia cztery tysiące złotych, a Inwestor zobowiązał się te akcje objąć. Ostateczny termin objęcia całości akcji w ramach emisji serii H został umownie wyznaczony na dzień 29 marca 2023 r.

Celem inwestycji jest sfinansowanie ukończenia produkcji i marketingu gier wytwarzanych przez Emitenta.

 

Więcej na: https://biznes.pap.pl/espi/pl/reports/view/2,550685

 

treść komunikatu

Raport bieżący nr 37 / 2023

Data sporządzenia: 2023-12-21
Skrócona nazwa emitenta: ENEIDA GAMES S.A.
Temat: Otrzymanie zawiadomienia o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów Emitenta

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Treść raportu:
Zarząd Eneida Games S.A. z siedzibą w Warszawie “Spółka”, “Emitent” niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 20 grudnia 2023 r. do siedziby Spółki wypłynęło zawiadomienie z art. 69 ustawy o ofercie publicznej.

 

Więcej na: https://biznes.pap.pl/espi/pl/reports/view/2,550369

 

treść komunikatu

Raport bieżący nr 36 / 2023

Data sporządzenia: 2023-12-21
Skrócona nazwa emitenta: ENEIDA GAMES S.A.
Temat: Korekta raportu bieżącego ESPI nr 33/2023

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Treść raportu:
Zarząd Eneida Games S.A. z siedzibą w Warszawie “Spółka”, “Emitent” przekazuje do publicznej wiadomości korektę raportu ESPI nr 33/2023 z dnia 15 grudnia 2023 r. w przedmiocie złożenia wniosku o udzielenie dofinansowania projektu.
Korekta obejmuje szacowaną wartość projektu, która omyłkowo błędnie została wskazana w ww. raporcie.
Było: “Kwota o którą zawnioskował Emitent wynosi 400.000 zł, natomiast szacowana wartość Projektu wynosi 600.000 zł.”
Powinno być: “Kwota o którą zawnioskował Emitent wynosi 400.000 zł, natomiast szacowana wartość Projektu wynosi 500.000 zł.”

Treść raportu przed korektą:
Zarząd Eneida Games z siedzibą w Warszawie “Spółka”, “Emitent” informuje, że w dniu 14 grudnia 2023 r. złożył wniosek o dofinansowanie do Centrum Rozwoju Przemysłów Kreatywnych na realizację zadania pt. Przygotowanie kompletnego prototypu gry o roboczej nazwie “Trygław” “Projekt”. Projekt jest grą strategiczną, inspirowaną mitologią słowiańską. Trygław jest produkcją opartą na źródłach naukowych, której celem jest odtworzenie znajomości mitologii słowiańskiej, ponieważ wiedza na jej temat została w dużej mierze utracona. Wniosek został złożony w ramach programu Program Wsparcia Gier Wideo.
Kwota o którą zawnioskował Emitent wynosi 400.000 zł, natomiast szacowana wartość Projektu wynosi 600.000 zł.
O rozstrzygnięciu wniosku Spółka poinformuje kolejnym raportem bieżącym.
Zarząd Emitenta zdecydował o publikacji powyższej informacji z uwagi na fakt, że może mieć ona istotny wpływ na kształtowanie się sytuacji finansowej i majątkowej Emitenta w przyszłości.
Treść raportu po korekcie:
Zarząd Eneida Games z siedzibą w Warszawie “Spółka”, “Emitent” informuje, że w dniu 14 grudnia 2023 r. złożył wniosek o dofinansowanie do Centrum Rozwoju Przemysłów Kreatywnych na realizację zadania pt. Przygotowanie kompletnego prototypu gry o roboczej nazwie “Trygław” “Projekt”. Projekt jest grą strategiczną, inspirowaną mitologią słowiańską. Trygław jest produkcją opartą na źródłach naukowych, której celem jest odtworzenie znajomości mitologii słowiańskiej, ponieważ wiedza na jej temat została w dużej mierze utracona. Wniosek został złożony w ramach programu Program Wsparcia Gier Wideo.
Kwota o którą zawnioskował Emitent wynosi 400.000 zł, natomiast szacowana wartość Projektu wynosi 500.000 zł.
O rozstrzygnięciu wniosku Spółka poinformuje kolejnym raportem bieżącym.
Zarząd Emitenta zdecydował o publikacji powyższej informacji z uwagi na fakt, że może mieć ona istotny wpływ na kształtowanie się sytuacji finansowej i majątkowej Emitenta w przyszłości.

 

Więcej na: https://biznes.pap.pl/espi/pl/reports/view/2,550366

 

treść komunikatu

Raport bieżący nr 35 / 2023

Data sporządzenia: 2023-12-21
Skrócona nazwa emitenta: ENEIDA GAMES S.A.
Temat: Lista akcjonariuszy, którzy wzięli udział w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki oraz mieli co najmniej 5% głosów

Podstawa prawna: 
Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie – WZA lista powyżej 5 %

Treść raportu:
Zarząd Eneida Games S.A. z siedzibą w Warszawie “Spółka”, “Emitent” przekazuje poniżej wykaz osób, które na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki “NWZA” w dniu 20 grudnia 2023 r., posiadały co najmniej 5% w głosach:
MDNPL S.A., posiadająca 33.000 głosów, co stanowiło 66,94% ogólnej liczby głosów na NWZA i 17,74% głosów ogółem w Spółce, Stock Design Piotr Kurkowski spółka jawna posiadająca 14.000 głosów, co stanowiło 28,40% ogólnej liczby głosów na NWZA i 7,53 % głosów ogółem w Spółce,
Ignacy Kurkowski posiadający 2.300 głosów, co stanowiło 4,67% ogólnej liczby głosów na NWZA i 1,24% głosów ogółem w Spółce.
Ponieważ powyżsi akcjonariusze działali w porozumieniu, więc należy przyjąć, że razem mieli oni 49.300 głosów, co stanowi 26,50% kapitału zakładowego Spółki oraz 100% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki.

 

Więcej na: https://biznes.pap.pl/espi/pl/reports/view/2,550364

 

treść komunikatu

Raport bieżący nr 34 / 2023

Data sporządzenia: 2023-12-15
Skrócona nazwa emitenta: ENEIDA GAMES S.A.
Temat: Otrzymanie zawiadomienia o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów Emitenta

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Treść raportu:
Zarząd Eneida Games S.A. z siedzibą w Warszawie “Spółka”, “Emitent” niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 13 grudnia 2023 r. do siedziby Spółki wypłynęło zawiadomienie z art. 69 ustawy o ofercie publicznej.

 

Więcej na: https://biznes.pap.pl/espi/pl/reports/view/2,549922

 

treść komunikatu

Raport bieżący nr 33 / 2023

Data sporządzenia: 2023-12-15
Skrócona nazwa emitenta: ENEIDA GAMES S.A.
Temat: Złożenie wniosku o udzielenie dofinansowania Projektu

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Treść raportu:
Zarząd Eneida Games z siedzibą w Warszawie _”Spółka”, “Emitent”_ informuje, że w dniu 14 grudnia 2023 r. złożył wniosek o dofinansowanie do Centrum Rozwoju Przemysłów Kreatywnych na realizację zadania pt. Przygotowanie kompletnego prototypu gry o roboczej nazwie “Trygław” _”Projekt”_. Projekt jest grą strategiczną, inspirowaną mitologią słowiańską. Trygław jest produkcją opartą na źródłach naukowych, której celem jest odtworzenie znajomości mitologii słowiańskiej, ponieważ wiedza na jej temat została w dużej mierze utracona. Wniosek został złożony w ramach programu Program Wsparcia Gier Wideo.
Kwota o którą zawnioskował Emitent wynosi 400.000 zł, natomiast szacowana wartość Projektu wynosi 600.000 zł..
O rozstrzygnięciu wniosku Spółka poinformuje kolejnym raportem bieżącym.
Zarząd Emitenta zdecydował o publikacji powyższej informacji z uwagi na fakt, że może mieć ona istotny wpływ na kształtowanie się sytuacji finansowej i majątkowej Emitenta w przyszłości.

 

Więcej na: https://biznes.pap.pl/espi/pl/reports/view/2,549915

 

treść komunikatu

Raport bieżący nr 32 / 2023

Data sporządzenia: 2023-11-21
Skrócona nazwa emitenta: ENEIDA GAMES S.A.
Temat: Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 20 grudnia 2023 r.

Treść raportu:

Zarząd Eneida Games S.A. z siedzibą w Warszawie “Spółka” informuje o zwołaniu na dzień 20 grudnia 2023 r. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki “WZA”, które odbędzie się o godz. 11:00 w Kancelarii Notarialnej Notariusza Jacka Polańskiego, mieszczącej się w budynku przy ul. Topiel 21 lok. 4 w Warszawie.

Zarząd Spółki przekazuje w załączeniu do publicznej wiadomości:
– treść ogłoszenia o zwołaniu WZA na dzień 20 grudnia 2023 r.;
– projekty uchwał;
– informację o ogólnej liczbie akcji i głosów;
– formularz głosowania przez pełnomocnika wraz z pełnomocnictwem.

 

Więcej na: https://biznes.pap.pl/espi/pl/reports/view/2,548148

 

treść komunikatu

Raport bieżący nr 31 / 2023

Data sporządzenia: 2023-10-26
Skrócona nazwa emitenta: ENEIDA GAMES S.A.
Temat: Otrzymanie zawiadomienia o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów Emitenta
Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Treść raportu:
Zarząd Eneida Games S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Emitent”) niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 25 października 2023 r. do siedziby Spółki wypłynęły zawiadomienia z art. 69 ustawy o ofercie publicznej.

Treść przedmiotowych zawiadomień przedstawiono w załączeniu do niniejszego raportu.

 

Więcej na: https://www.bankier.pl/wiadomosc/ENEIDA-GAMES-S-A-Otrzymanie-zawiadomien-o-zmianie-udzialu-w-ogolnej-liczbie-glosow-Emitenta-8636348.html

 

treść komunikatu

Raport bieżący nr 30 / 2023

Data sporządzenia: 2023-10-24
Skrócona nazwa emitenta: ENEIDA GAMES S.A.
Temat: Otrzymanie zawiadomienia o transakcjach osoby zobowiązanej
Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Treść raportu:
Zarząd Eneida Games S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Emitent”) niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 24 października 2023 r. do siedziby Spółki wpłynęło zawiadomienie w związku z dokonaniem transakcji przez Pana Marka Porzeżyńskiego – członka Rady Nadzorczej Emitenta.

Pełna treść zawiadomienia stanowi załącznik do niniejszego raportu.

 

Więcej na: https://www.bankier.pl/wiadomosc/ENEIDA-GAMES-S-A-Otrzymanie-zawiadomienia-o-transakcjach-osoby-zobowiazanej-8635030.html

 

treść komunikatu

Raport bieżący nr 29 / 2023

Data sporządzenia: 2023-10-20
Skrócona nazwa emitenta: ENEIDA GAMES S.A.
Temat: Otrzymanie zawiadomienia o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów Emitenta
Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Treść raportu:
Zarząd Eneida Games S.A. z siedzibą w Warszawie (“Spółka”, “Emitent”) niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 20 października 2023 r. do siedziby Spółki wypłynęło zawiadomienie z art. 69 ustawy o ofercie publicznej o zwiększeniu udziału w ogólnej liczbie głosów Emitenta.

Treść przedmiotowego zawiadomienia przedstawiono w załączeniu do niniejszego raportu.

 

Więcej na: https://www.bankier.pl/wiadomosc/ENEIDA-GAMES-S-A-Otrzymanie-zawiadomienia-o-zmianie-udzialu-w-ogolnej-liczbie-glosow-Emitenta-8633284.html

 

treść komunikatu

Raport bieżący nr 28 / 2023

Data sporządzenia: 2023-10-11
Skrócona nazwa emitenta: ENEIDA GAMES S.A.
Temat: Zawarcie listu intencyjnego
Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Treść raportu:
Zarząd Eneida Games S.A. z siedzibą w Warszawie (“Emitent”; “Spółka”) informuje, iż w dniu 10 października 2023 r. Emitent zawarł z osobą fizyczną (“Inwestor”) oraz Solis Capital S.A z siedzibą w Warszawie (‘’Solis Capital”) list intencyjny w przedmiocie porozumienia w zakresie inwestycji w akcje Eneida Games S.A. (“Porozumienie”). Porozumienie zawiera zapisy dotyczące inwestycji Inwestora w akcje Spółki. Emitent zobowiązał się zaoferować Inwestorowi 10 000 (dziesięć tysięcy) nowo wyemitowanych
akcji Spółki za cenę emisyjną wynoszącą 22,00 zł (dwadzieścia dwa złote) za każdą
akcję, tj. za łączną kwotę wynoszącą 222 000,00 zł (dwieście dwadzieścia dwa tysiące),
a Inwestor zobowiązał się te akcje objąć. Dodatkowo prezes zarządu Solis Capital, Ignacy Kurkowski, zobowiązał się do
jednoczesnej sprzedaży Inwestorowi posiadanych przez Solis Capital 6 667 (sześć
tysięcy sześćset sześćdziesiąt siedem) akcji Spółki, a Inwestor zobowiązał się te akcje
kupić. 
Solis Capital równocześnie zobowiązał się do wzięcia udziału w emisji akcji Spółki. Treść listu intencyjnego stanowi załącznik do niniejszego raportu.

 

Więcej na: 

https://www.bankier.pl/wiadomosc/ENEIDA-GAMES-S-A-Zawarcie-listu-intencyjnego-8627309.html

treść komunikatu

Raport bieżący nr 27 / 2023

Data sporządzenia: 2023-10-04
Skrócona nazwa emitenta: ENEIDA GAMES S.A.
Temat: Otrzymanie zawiadomienia o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów Emitenta
Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Treść raportu:
Zarząd Eneida Games S.A. z siedzibą w Warszawie _”Spółka”, “Emitent”_ niniejszym przekazuje do
publicznej wiadomości informację, że w dniu 3 października 2023 r. do siedziby Spółki wypłynęło
zawiadomienie z art. 69 ustawy o ofercie publicznej o zmniejszeniu udziału w ogólnej liczbie głosów
Emitenta dotychczas posiadanego udziału ponad 33% ogólnej liczby głosów o co najmniej 1% ogólnej
liczby głosów.
Treść przedmiotowego zawiadomienia przedstawiono w załączeniu do niniejszego raportu.

 

Więcej na: https://biznes.pap.pl/espi/pl/reports/view/2,545498

 

treść komunikatu

Raport bieżący nr 26 / 2023

Data sporządzenia: 2023-08-22
Skrócona nazwa emitenta: ENEIDA GAMES S.A.
Temat: Korekta raportu bieżącego ESPI nr 26/2022
Podstawa prawna: Art. 19 ust. 3 MAR – informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

Treść raportu:
Zarząd Eneida Games S.A. z siedzibą w Warszawie _”Spółka”, “Emitent”_ przekazuje do publicznej
wiadomości korektę raportu ESPI nr 26/2023 z dnia 22 sierpnia 2023 r.
Korekta dotyczy załącznika do raportu. Omyłkowo został dołączony do raportu niewłaściwy załącznik,
w załączeniu do niniejszego raportu załączono właściwe zawiadomienie.
Treść raportu przed i po korekcie pozostaje bez zmian.

 

Więcej na: https://biznes.pap.pl/espi/pl/reports/view/2,542651

 

treść komunikatu

Raport bieżący nr 26 / 2023

Data sporządzenia: 2023-08-22
Skrócona nazwa emitenta: ENEIDA GAMES S.A.
Temat: Korekta raportu bieżącego ESPI nr 26/2022
Podstawa prawna: Art. 19 ust. 3 MAR – informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

Treść raportu:
Zarząd Eneida Games S.A. z siedzibą w Warszawie przekazuje do publicznej wiadomości korektę
raportu bieżącego ESPI nr 26/2023 z dnia 22 sierpnia 2023 r.
Korekta dotyczy załącznika do opublikowanego raportu ESPI nr 26/2023.
Przyczyną dokonania korekty jest niezałączenie zawiadomienia otrzymanego w związku z
dokonaniem transakcji.

Treść raportu przed i po korekcie pozostaja ta sama:

Zarząd Eneida Games S.A. z siedzibą w Warszawie _”Spółka”, “Emitent”_ niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 21 sierpnia 2023 r. do Spółki wpłynęło zawiadomienie w związku z dokonaniem transakcji przez MDNPL Spółka Akcyjna – będącej osobą blisko związaną z Ignacym Kurkowskim, Prezesem Zarządu Spółki, który jednocześnie jest Przewodniczącym Rady Nadzorczej Emitenta.
Pełna treść zawiadomienia stanowi załącznik do niniejszego raportu.
Emitent wskazuje, iż w treści zawiadomienie omyłkowo została wskazana poprzednia nazwa Spółki, tj. Hydra Games S.A.

 

Więcej na: https://biznes.pap.pl/espi/pl/reports/view/2,542634

 

treść komunikatu

Raport bieżący nr 26 / 2023

Data sporządzenia: 2023-08-22
Skrócona nazwa emitenta: ENEIDA GAMES S.A.
Temat: Otrzymanie zawiadomienia o transakcjach osoby zobowiązanej
Podstawa prawna: Art. 19 ust. 3 MAR – informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

Treść raportu:
Zarząd Eneida Games S.A. z siedzibą w Warszawie _”Spółka”, “Emitent”_ niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 21 sierpnia 2023 r. do Spółki wpłynęło zawiadomienie w związku z dokonaniem transakcji przez MDNPL Spółka Akcyjna – będącej osobą blisko związaną z Ignacym Kurkowskim, Prezesem Zarządu Spółki, który jednocześnie jest Przewodniczącym Rady Nadzorczej Emitenta.
Pełna treść zawiadomienia stanowi załącznik do niniejszego raportu.
Emitent wskazuje ponadto, iż w treści zawiadomienia omyłkowo została wskazana poprzednia nazwa Spółki, tj. Hydra Games S.A. zamiast Eneida Games S.A.

 

Więcej na: https://biznes.pap.pl/espi/pl/reports/view/2,542620

 

treść komunikatu

Raport bieżący nr 25 / 2023

Data sporządzenia: 2023-08-03
Skrócona nazwa emitenta: ENEIDA GAMES S.A.
Temat: Zawarcie umowy koprodukcyjnej
Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Treść raportu:
Zarząd Eneida Games z siedzibą w Warszawie _”Spółka”, “Emitent”_ niniejszym informuje o zawarciu w dniu 2 sierpnia 2023 r. umowy koprodukcyjnej _”Umowa”_ z LA FAMILIA S.A. z siedzibą w Warszawie _”Producent”_.

Przedmiotem niniejszej Umowy jest wspólne przedsięwzięcie oraz merytoryczne i finansowe wsparcie przez Spółkę Producenta w zakresie wyprodukowania gry wideo o roboczym tytule: “Ada: Tainted Soil” _”Gra”_. Wsparcie finansowe zapewnione przez Emitenta w umowie ustalone zostało do wysokości 200.000 zł. Ponadto Spółka, w ramach Umowy, zobowiązała się do skomercjalizowania Gry po jej ukończeniu.

Środki na sfinansowanie Gry będą podchodziły z emisji akcji serii E uchwalonej uchwałą nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 9 maja 2023 r. oraz ewentualnych dalszych emisji.

Do momentu uzyskania przez Emitenta zwrotu całości kwoty budżetu Gry, Emitentowi przysługiwać będzie istotnie dominująca część udziału w zysku netto z Gry, która po uzyskaniu zwrotu całości kwoty budżetu Gry ulegnie zmniejszeniu.

Autorskie prawa majątkowe do Gry będą przysługiwać Emitentowi oraz Producentowi.

Planowany termin premiery gry to druga połowa 2024 r. lub pierwsza połowa 2025 r.

Zawarcie niniejszej Umowy zostało uznane za istotne przez Zarząd Emitenta z uwagi na fakt, iż może mieć ono istotny wpływ na kształtowanie się przyszłej sytuacji finansowej i majątkowej Emitenta.

 

Więcej na: https://biznes.pap.pl/espi/pl/reports/view/2,541802

 

treść komunikatu

Raport bieżący nr 24 / 2023

Data sporządzenia: 2023-07-14
Skrócona nazwa emitenta: HYDRA GAMES S.A.
Temat: Lista akcjonariuszy, którzy wzięli udział w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki oraz mieli co najmniej 5% głosów
Podstawa prawna: Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie – WZA lista powyżej 5 %

Treść raportu:
Zarząd Hydra Games S.A. z siedzibą w Warszawie [“Spółka”, “Emitent”] przekazuje poniżej wykaz osób, które na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki [“NWZA”] w dniu 13 lipca 2023 r., posiadały co najmniej 5% w głosach:
MDNPL S.A., posiadający 58.908 głosów, co stanowiło 100,0% ogólnej liczby głosów na NWZA i 48,71% głosów ogółem w Spółce.

 

 

Więcej na: https://biznes.pap.pl/espi/pl/reports/view/2,540679

 

treść komunikatu

Raport bieżący nr 23 / 2023

Data sporządzenia: 2023-07-06
Skrócona nazwa emitenta: HYDRA GAMES S.A.
Temat: Otrzymanie zawiadomienia o transakcjach osoby zobowiązanej
Podstawa prawna: Art. 19 ust. 3 MAR – informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

Treść raportu:
Zarząd Hydra Games S.A. z siedzibą w Warszawie _”Spółka”, “Emitent”_ niniejszym przekazuje do
publicznej wiadomości informację, że w dniu 6 lipca 2023 r. do siedziby Spółki wpłynęło
zawiadomienie w związku z dokonaniem transakcji przez MDNPL Spółka Akcyjna – będącej
osobą blisko związaną z Ignacym Kurkowskim – Przewodniczącym Rady Nadzorczej Emitenta.
Pełna treść zawiadomienia stanowi załącznik do niniejszego raportu.

 

 

Więcej na: https://biznes.pap.pl/espi/pl/reports/view/2,540252

 

treść komunikatu

Raport bieżący nr 22 / 2023

Data sporządzenia: 2023-06-29
Skrócona nazwa emitenta: HYDRA GAMES S.A.
Temat: Otrzymanie zawiadomienia o transakcjach osoby zobowiązanej
Podstawa prawna: Art. 19 ust. 3 MAR – informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

Treść raportu:
Zarząd Hydra Games S.A. z siedzibą w Warszawie _”Spółka”, “Emitent”_ niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 29 czerwca 2023 r. do siedziby Spółki wpłynęło
zawiadomienie w związku z dokonaniem transakcji przez MDNPL Spółka Akcyjna – będącej osobą blisko związaną z Ignacym Kurkowskim – Przewodniczącym Rady Nadzorczej Emitenta.
Pełna treść zawiadomienia stanowi załącznik do niniejszego raportu.

 

 

Więcej na: https://biznes.pap.pl/espi/pl/reports/view/2,539435

 

treść komunikatu

Raport bieżący nr 21 / 2023

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Data sporządzenia: 2023-06-29
Skrócona nazwa emitenta: HYDRA GAMES S.A.
Temat: Otrzymanie zawiadomienia o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów EmitentaOtrzymanie zawiadomienia o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów Emitenta
Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Treść raportu:
Zarząd Hydra Games S.A. z siedzibą w Warszawie _”Spółka”, “Emitent”_ niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 29 czerwca 2023 r. do siedziby Spółki wypłynęło zawiadomienie z art. 69 ustawy o ofercie publicznej o zwiększeniu udziału w ogólnej liczbie głosów Emitenta.
Treść przedmiotowego zawiadomienia przedstawiono w załączeniu do niniejszego raportu.

 

 

Więcej na: https://biznes.pap.pl/espi/pl/reports/view/2,539433

 

treść komunikatu

Raport bieżący nr 20 / 2023

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Data sporządzenia: 2023-06-29
Skrócona nazwa emitenta: HYDRA GAMES S.A.
Temat: Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 13 lipca 2023 r.
Podstawa prawna: Inne uregulowania

Treść raportu:
Zarząd Hydra Games S.A. z siedzibą w Warszawie _”Spółka”_ informuje o zwołaniu na dzień 13 lipca 2023 r. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki _”WZA”_, które odbędzie się o godz. 12:15 w Kancelarii Notarialnej Notariusza Jacka Polańskiego, mieszczącej się w budynku przy ul. Topiel 21 lok. 4 w Warszawie.

Zarząd Spółki przekazuje w załączeniu do publicznej wiadomości:
– treść ogłoszenia o zwołaniu WZA na dzień 13 lipca 2023 r.;
– projekty uchwał;
– informację o ogólnej liczbie akcji i głosów;
– formularz głosowania przez pełnomocnika wraz z pełnomocnictwem;
– proponowane zmiany Statutu Spółki.

 

 

Więcej na:  https://biznes.pap.pl/espi/pl/reports/view/2,538096

treść komunikatu

Raport bieżący nr 19 / 2023

Data sporządzenia: 2023-05-31
Skrócona nazwa emitenta: HYDRA GAMES S.A.
Temat: Zawarcie umowy na wykonanie gry Don’t be Afraid 2 na PC
Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Treść raportu:
Zarząd Hydra Games S.A. z siedzibą w Warszawie _”Spółka”, “Emitent”_ informuje, że w dniu 30.05.2023 r. zawarł z Cat-astrophe Games sp. z o. o. z siedzibą we Wrocławiu _”Wykonawca”_ umowę na wykonanie gry o roboczym tytule Don’t be Afraid 2 na PC _”Gra”_.

Emitent będzie pełnił rolę wydawcy Gry w wersji PC, a także po jego stronie będzie zaplanowanie oraz wykonanie marketingu Gry.

W zamian za wykonanie Gry Spółka zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie ryczałtowe nieodbiegające od warunków rynkowych.

Planowany termin premiery Gry to 2024 r.

Prawa autorskie do Gry zostaną przeniesione na Emitenta.

Środki na sfinansowanie Gry będą podchodziły z emisji akcji serii E uchwalonej uchwałą nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 9 maja 2023 r. oraz ewentualnych dalszych emisji.

Zarząd zdecydował o publikacji niniejszej informacji z uwagi na fakt, iż poprzednia wersja Gry zarówno w wersji PC jak i na konsole okazała się sukcesem sprzedażowym _sprzedaż na poziomie kilkudziesięciu tysięcy sztuk_, którego powtórzenie w odniesieniu do Gry zdaniem Zarządu może istotnie wpłynąć na sytuację finansową Spółki w 2024 r., jak i kolejnych latach.

 

 

Więcej na: https://biznes.pap.pl/espi/pl/reports/view/2,536635

 

treść komunikatu

Raport bieżący nr 18 / 2023
Data sporządzenia: 2023-05-24
Skrócona nazwa emitenta: HYDRA GAMES S.A.
Temat: Zawarcie umowy koprodukcyjnej

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Treść raportu:
Zarząd Hydra Games z siedzibą w Warszawie _”Spółka”, “Emitent”_ niniejszym informuje o zawarciu w dniu 23 maja 2023 r. umowy koprodukcyjnej _”Umowa”_ z LA FAMILIA S.A. z siedzibą w Warszawie _”Producent”_.

Przedmiotem niniejszej Umowy jest wsparcie przez Spółkę Producenta w zakresie zapewnienia środków finansowych niezbędnych do wyprodukowania gry wideo o roboczym tytule “Road to Yokoshima” _”Gra”_ w wysokości do 300.000 zł netto oraz bieżące wsparcie merytoryczne w trakcie tworzenia Gry. Ponadto Emitent, w ramach Umowy, zobowiązał się do skomercjalizowania Gry po jej ukończeniu.

Do momentu uzyskania przez Emitenta zwrotu całości kwoty budżetu Gry, Emitentowi przysługiwać będzie 90% zysku netto z Gry, a Producentowi 10%. Po uzyskaniu zwrotu całości kwoty budżetu Gry Emitentowi przysługiwać będzie 30% zysku netto z Gry, a Producentowi 70%.

Autorskie prawa majątkowe do Gry przysługiwać będą Producentowi.

Zawarcie niniejszej Umowy zostało uznane za istotne przez Zarząd Emitenta z uwagi na fakt, iż może mieć ono istotny wpływ na kształtowanie się przyszłej sytuacji finansowej i majątkowej Emitenta.

 

Więcej na: https://biznes.pap.pl/espi/pl/reports/view/2,535626

treść komunikatu

Raport bieżący nr 17/2023

Data sporządzenia: 2023-05-15
Skrócona nazwa emitenta: HYDRA GAMES S.A.
Temat:  Złożenie pozwu przeciwko Movie Games S.A.
Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Hydra Games S.A. z siedzibą w Warszawie _”Spółka”, “Emitent”_, w nawiązaniu do Raportu Bieżącego ESPI nr 8/2022 z dnia 1 września 2022 r., informuje, że w dniu dzisiejszym Spółka złożyła do sądu pozew przeciwko Movie Games S.A. _”Movie Games”_ o zapłatę przez Movie Games na rzecz Spółki kwoty 613.770,00 _słownie: sześćset trzynaście tysięcy siedemset siedemdziesiąt złotych_ wraz z ustawowymi odsetkami, wynikającej z niewykonania przez Movie Games umowy z dnia 21 stycznia 2019 r. _”Umowa”_, na mocy której Emitent zapłacił Movie Games kwotę 613.770,00 zł w zamian za przekazanie przez Movie Games na rzecz Spółki modułów do gier, do którego to przekazania nigdy nie doszło, co skutkowało koniecznością odstąpienia od Umowy przez Hydra Games S.A. i żądaniem zwrotu świadczenia nienależnego.
W związku z powyższym Spółka uznała, że koniecznym jest dochodzenie zapłaty od Movie Games przedmiotowej należności bezpośrednio na drodze postępowania sądowego.
Jednocześnie Zarząd Spółki wskazuje, że bada dalsze konsekwencje niezrealizowana Umowy m.in., czy powyższe naruszenie Movie Games nie stanowi działania na szkodę Spółki przez osoby zarządzające w okresie obowiązywania zawartej przez strony Umowy.

 

Więcej na: https://biznes.pap.pl/espi/pl/reports/view/2,534774

 

treść komunikatu

Raport bieżący nr 16 / 2023

Data sporządzenia: 2023-05-10
Skrócona nazwa emitenta: HYDRA GAMES S.A.
Temat: Lista akcjonariuszy, którzy wzięli udział w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki oraz mieli co najmniej 5% głosów

Podstawa prawna:
Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie – WZA lista powyżej 5 %

Treść raportu:
Zarząd Hydra Games S.A. z siedzibą w Warszawie _”Spółka”, “Emitent”_ przekazuje poniżej wykaz osób, które na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki _”ZWZA”_ w dniu 9 maja 2023 r., posiadały co najmniej 5% w głosach:
MDNPL S.A., posiadający 58.841 głosów, co stanowiło 99,9% ogólnej liczby głosów na ZWZA i 48,65% głosów ogółem w Spółce.

 

Więcej na: https://biznes.pap.pl/espi/pl/reports/view/2,534394

 

treść komunikatu

Raport bieżący nr 11/2023

Podstawa prawna: Inne uregulowania

Treść raportu:
Zarząd Hydra Games S.A. z siedzibą w Warszawie _”Spółka”, “Emitent”_ informuje, że w dniu 17 kwietnia 2023 roku otrzymał od akcjonariusza Spółki reprezentującego co najmniej 1/20 kapitału zakładowego – MDNPL S.A. z siedzibą w Warszawie wniosek złożony w trybie art. 401 § 1 KSH, dotyczący rozszerzenia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Emitenta _”ZWZA”_ zwołanego na dzień 9 maja 2023 roku.

W ramach złożonego wniosku, uprawniony akcjonariusz przedstawił projekty uchwał i wniósł o uzupełnienie porządku obrad ZWZA poprzez podjęcie uchwał w sprawie dalszego istnienia Spółki oraz w sprawie dochodzenia roszczeń wobec Pani Dominiki Marii Szot o naprawienie szkody wyrządzonej przy sprawowaniu Zarządu.

Tym samym, zgodnie ze zgłoszonym wnioskiem, aktualny porządek obrad ZWZA zwołanego na dzień 9 maja 2023 roku przedstawia się następująco:
1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do powzięcia uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
5. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2022.
6. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok obrotowy 2022.
7. Rozpatrzenie przedstawionych sprawozdań.
8. Podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwał w sprawach:
a_ zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2022;
b_ zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022;
c_ pokrycia straty za rok obrotowy 2022;
d_ udzielenie absolutorium Panu Kamilowi Kurkowskiemu z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki za rok obrotowy 2022;
e_ udzielenie absolutorium Panu Michałowi Jerzemu Rudowskiemu z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki za rok obrotowy 2022;
f_ udzielenia absolutorium Pani Agnieszce Kwiejdzie-Sitnickiej z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2022;
g_ udzielenia absolutorium Panu Sebastianowi Srebro z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2022;
h_ udzielenia absolutorium Panu Wojciechowi Barowi z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2022;
i_ udzielenia absolutorium Panu Adamowi Kozłowskiemu z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2022;
j_ udzielenia absolutorium Panu Bartłomiejowi Denisowi-Świerszczowi z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2022;
k_ udzielenia absolutorium Panu Ignacemu Kurkowskieemu z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2022;
l_ udzielenia absolutorium Panu Piotrowi Kurkowskiemu z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2022;
m_ udzielenia absolutorium Panu Markowi Porzeżyńskiemu z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2022;
n_ udzielenia absolutorium Panu Jakubowi Jaroszkowi z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2022;
o_ powołania członka Rady Nadzorczej Spółki;
p_ podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii E w drodze subskrypcji prywatnej oraz pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru w całości zmiany Statutu Spółki;
q_ zmiany Statutu Spółki;
r_ upoważnienia Rady Nadzorczej do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki;
s_ dalszego istnienia Spółki;
t_ dochodzenia roszczeń wobec Pani Dominiki Marii Szot o naprawienie szkody wyrządzonej przy sprawowaniu Zarządu.
9. Wolne wnioski.
10. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Załączniki do niniejszego raportu stanowią:
– uzupełniony porządek obrad ZWZA zwołanego na dzień 9 maja 2023 roku,
– projekty uchwał objętych wnioskiem o rozszerzenie porządku obrad,
– formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.

 

Więcej na: https://biznes.pap.pl/espi/pl/reports/view/2,532661

 

treść komunikatu

Raport bieżący nr 14/2023

Podstawa prawna: Inne uregulowania

Treść raportu:
Zarząd Hydra Games S.A. z siedzibą w Warszawie _”Spółka”_ informuje o zwołaniu na dzień 9 maja 2023 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki _”WZA”, które odbędzie się o godz. 13:00 w Kancelarii Notarialnej Notariusza Jacka Polańskiego, mieszczącej się w budynku przy ul. Topiel 21 lok. 4 w Warszawie.Zarząd Spółki przekazuje w załączeniu do publicznej wiadomości:
– treść ogłoszenia o zwołaniu WZA na dzień 9 maja 2023 r.;
– projekty uchwał;
– informację o ogólnej liczbie akcji i głosów;
– formularz głosowania przez pełnomocnika wraz ze wzorem pełnomocnictwa.

 

Więcej na: https://biznes.pap.pl/espi/pl/reports/view/2,532226

 

treść komunikatu

Raport bieżący nr 13/2023

Podstawa prawna: Art. 19 ust. 3 MAR – informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

Treść raportu:
Zarząd Hydra Games S.A. z siedzibą w Warszawie _”Spółka”, “Emitent”_ niniejszym przekazuje do
publicznej wiadomości informację, że w dniu 30 marca 2023 r. do siedziby Spółki wpłynęło
zawiadomienie w związku z dokonaniem transakcji przez MDNPL Spółka Akcyjna – będącej
osobą blisko związaną z Ignacym Kurkowskim – Przewodniczącym Rady Nadzorczej Emitenta.
Pełna treść zawiadomienia stanowi załącznik do niniejszego raportu.

 

Więcej na: https://biznes.pap.pl/espi/pl/reports/view/2,531563

 

treść komunikatu

Raport bieżący nr 12/2023

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Treść raportu:
Zarząd Hydra Games S.A. z siedzibą w Warszawie _”Spółka”, “Emitent”_ niniejszym przekazuje do
publicznej wiadomości informację, że w dniu 30 marca 2023 r. do siedziby Spółki wypłynęło
zawiadomienie z art. 69 ustawy o ofercie publicznej o zwiększeniu udziału w ogólnej liczbie głosów
Emitenta.
Treść przedmiotowego zawiadomienia przedstawiono w załączeniu do niniejszego raportu.

 

Więcej na: https://biznes.pap.pl/espi/pl/reports/view/2,531559

 

treść komunikatu

Raport bieżący nr 11/2023

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Treść raportu:
Zarząd Hydra Games S.A. z siedzibą w Warszawie _”Spółka”, “Emitent”_ niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości informację, że w dniach 16-17 marca 2023 r. do siedziby Spółki wypłynęły zawiadomienia z art. 69 ustawy o ofercie publicznej o zmniejszeniu udziału w ogólnej liczbie głosów Emitenta.

 

Więcej na: https://biznes.pap.pl/espi/pl/reports/view/2,530478

 

treść komunikatu

Raport bieżący z plikiem 10/2023

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

Treść raportu:
Zarząd Hydra Games S.A. z siedzibą w Warszawie _”Spółka”, “Emitent”_ niniejszym informuje o zawarciu w dniu 15 marca 2023 r. umowy wydawniczej _”Umowa”_ z Untold Tales S.A. z siedzibą w Warszawie _”Wydawca”_.
Przedmiotem umowy jest przeniesienie na Wydawcę praw do dystrybucji gry Don’t Be Afraid _”Gra”_ na platformach: Steam, Epic Games Store i GOG _”Platformy”_. Wydawcy zostaje udzielona wyłączna, nieograniczona terytorialnie licencja na korzystanie z Gry. Ponadto w ramach Umowy, Wydawca zobowiązał się do podejmowania działań związanych z promocją Gry na Platformach.
Licencja została udzielona na czas określony 5 lat, z możliwością jej wypowiedzenia po roku oraz dalszego jej przedłużenia po upływie okresu obowiązywania umowy. Prawa autorskie do Gry pozostają przy Spółce.
Umowa określa podział zysków netto na zasadach: Emitent 65% / 35% Wydawca.
Zarząd Spółki uznał powyższą informację za istotną z uwagi na fakt, że może ona mieć istotny wpływ na przyszłą sytuację finansową Emitenta. Z tego względu, informacja ta w opinii Zarządu spełnia kryteria informacji poufnej w rozumieniu art. 7 ust. 1 rozporządzenia MAR.

 

Więcej na:  https://biznes.pap.pl/espi/pl/reports/view/2,530451

 

treść komunikatu

Raport bieżący nr 9/2023

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Treść raportu:
Zarząd Hydra Games S.A. z siedzibą w Warszawie _”Spółka”, “Emitent”_ niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 14 marca 2023 r. do siedziby Spółki wypłynęło zawiadomienie z art. 69 ustawy o ofercie publicznej o zwiększeniu udziału w ogólnej liczbie głosów Emitenta.
Treść przedmiotowego zawiadomienia przedstawiono w załączeniu do niniejszego raportu.

 

Więcej na:  https://biznes.pap.pl/espi/pl/reports/view/2,530380

 

treść komunikatu

Korekta raportu bieżącego ESPI nr 8/2023

Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

Treść raportu:
Zarząd Hydra Games S.A. z siedzibą w Warszawie [“Spółka”, “Emitent”] przekazuje do publicznej wiadomości korektę raportu ESPI nr 8/2023 z dnia 15 marca 2023 r.
Korekta obejmuje łączną kwotę odpisu aktualizującego oraz zawiera uzupełnienie informacji składających się na kwotę objętą odpisem.
Korekta zostaje dokonana na wniosek biegłego rewidenta badającego sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2022 r.

Treść raportu przed korektą:
Zarząd Hydra Games S.A. z siedzibą w Warszawie [“Spółka”, “Emitent”] przekazuje do publicznej wiadomości informację, że na wniosek biegłego rewidenta badającego sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2022, Spółka podjęła decyzję o dokonaniu odpisu aktualizującego należności przeterminowane, zagrożone prawdopodobieństwem nieściągalności w kwocie 430.500,00 zł od “PAKOCAR” sp. z o.o.
Emitent zawiadamia również, że Spółka nie rezygnuje z dochodzenia całej należności od “PAKOCAR” sp. z o.o. na drodze procesowej, a w razie jej niewypłacalności będzie dochodzić swoich roszczeń od podmiotów, na których ciąży odpowiedzialność subsydiarna.

Treść raportu po korekcie:
Zarząd Hydra Games S.A. z siedzibą w Warszawie [“Spółka”, “Emitent”] przekazuje do publicznej wiadomości informację, że na wniosek biegłego rewidenta badającego sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2022, Spółka podjęła decyzję o dokonaniu odpisu aktualizującego aktywów Spółki zagrożonych utratą wartości w kwocie 419 039,82 zł należnych od kontrahenta “PAKOCAR” sp. z o.o.
Na kwotę objętą odpisem aktualizującym składają się poniesione nakłady na wyprodukowanie modułów do gier: Bad Trip, Dinosaur, Apocaliptic Machines i Mowing Simulator w wysokości 357 489,82 zł wykazywane do tej pory w zapasach oraz należności przeterminowane w wysokości 61 550,00 zł. Wartość aktywowanych nakładów, co do których Spółka otrzymała zaliczki od “PAKOCAR” sp. z o.o., nie została objęta odpisem aktualizującym. Przyjęto założenie, że wartość ta zostanie pokryta przychodami z faktur zaliczkowych.
Emitent zawiadamia również, że Spółka nie rezygnuje z dochodzenia roszczenia od “PAKOCAR” sp. z o.o. na drodze procesowej, a w razie jej niewypłacalności będzie dochodzić swoich roszczeń od podmiotów, na których ciąży odpowiedzialność subsydiarna. Całkowita wartość roszczenia Spółki względem “PAKOCAR” sp. z o.o. wynosi zgodnie z umową zawartą między tymi podmiotami: 493 445,82 zł.

 

Więcej na: https://biznes.pap.pl/espi/pl/reports/view/2,530588

 

treść komunikatu

Raport bieżący nr 8/2023

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

Treść raportu:
Zarząd Hydra Games S.A. z siedzibą w Warszawie [“Spółka”, “Emitent”] przekazuje do publicznej wiadomości informację, że na wniosek biegłego rewidenta badającego sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2022, Spółka podjęła decyzję o dokonaniu odpisu aktualizującego należności przeterminowane, zagrożone prawdopodobieństwem nieściągalności w kwocie 430.500,00 zł od “PAKOCAR” sp. z o.o.
Emitent zawiadamia również, że Spółka nie rezygnuje z dochodzenia całej należności od “PAKOCAR” sp. z o.o. na drodze procesowej, a w razie jej niewypłacalności będzie dochodzić swoich roszczeń od podmiotów, na których ciąży odpowiedzialność subsydiarna.

 

 

treść komunikatu

Raport bieżący nr 7/2023

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

Treść raportu:
Zarząd Hydra Games S.A. z siedzibą w Warszawie [“Spółka”, “Emitent”] przekazuje do publicznej wiadomości informację, że Spółka zdecydowała się odstąpić od dalszej produkcji gry o nazwie The Last Breath i dokonać odpisu aktualizującego na dzień 31.12.2022 na kwotę 340.410,79 zł.
Emitent zawiadamia również, że Zarząd we współpracy z Radą Nadzorczą pracuje nad dalszą strategią rozwoju Spółki, której celem jest ocena aktualnych, dostępnych kierunków rozwoju w zakresie prowadzonej przez Spółkę działalności produkcyjnej, wydawniczej i dystrybucyjnej gier wideo.
Nowa strategia może obejmować w szczególności podjęcie przez Spółkę działań zmierzających do emisji nowych akcji w celu pozyskania kapitału na dalszy rozwój Spółki.

 

Więcej na: https://biznes.pap.pl/espi/pl/reports/view/2,530324

 

treść komunikatu

Raport bieżący z plikiem 6/2023

Podstawa prawna: Art. 19 ust. 3 MAR – informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze

Treść raportu:
Zarząd Hydra Games S.A. z siedzibą w Warszawie [“Spółka”, “Emitent”] niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 20 lutego 2023 r. do siedziby Spółki wpłynęło zawiadomienie w związku z dokonaniem transakcji przez MDNPL Spółka Akcyjna – będącej osobą blisko związaną z Ignacym Kurkowskim – Przewodniczącym Rady Nadzorczej Emitenta.
Pełna treść zawiadomienia stanowi załącznik do niniejszego raportu.

 

 

treść komunikatu

Raport bieżący nr 5/2023

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Treść raportu:
Zarząd Hydra Games S.A. z siedzibą w Warszawie [“Spółka”, “Emitent”] niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 20 lutego 2023 r. do siedziby Spółki wpłynęło zawiadomienie z art. 69 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych o zwiększeniu udziału w ogólnej liczbie głosów Emitenta.
Treść przedmiotowego zawiadomienia przedstawiono w załączeniu do niniejszego raportu.

 

 

treść komunikatu

Raport bieżący 4/2023

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Treść raportu:
Zarząd Hydra Games S.A. z siedzibą w Warszawie _”Spółka”, “Emitent”_ niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 15 lutego 2023 r. do siedziby Spółki wypłynęło zawiadomienie z art. 69 ustawy o ofercie publicznej o zmniejszeniu udziału w ogólnej liczbie głosów Emitenta. Treść przedmiotowego zawiadomienia przedstawiono w załączeniu do niniejszego raportu.

 

 

treść komunikatu

Raport bieżący nr 3/2023

Podstawa prawna: Art. 19 ust. 3 MAR – informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

Treść raportu:
Zarząd Hydra Games S.A. z siedzibą w Warszawie _”Spółka”, “Emitent”_ niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 13 lutego 2023 r. do siedziby Spółki wypłynęło zawiadomienie w związku z dokonaniem transakcji przez MDNPL Spółka Akcyjna – będącej osobą blisko związaną z Ignacym Kurkowskim – Przewodniczącym Rady Nadzorczej Emitenta. Pełna treść zawiadomienia stanowi załącznik do niniejszego raportu.

 

 

treść komunikatu

Raport bieżący nr 2/2023

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Treść raportu:
Zarząd Hydra Games S.A. z siedzibą w Warszawie _”Spółka”, “Emitent”_ niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 13 lutego 2023 r. do siedziby Spółki wypłynęło zawiadomienie z art. 69 ustawy o ofercie publicznej o zmniejszeniu udziału w ogólnej liczbie głosów Emitenta poniżej progu 5%. Treść przedmiotowego zawiadomienia przedstawiono w załączeniu do niniejszego raportu.

 

 

treść komunikatu

Raport bieżący nr 1/2023

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Treść raportu:
Zarząd Hydra Games S.A. z siedzibą w Warszawie _”Spółka”, “Emitent”_ niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 13 lutego 2023 r. do siedziby Spółki wypłynęło zawiadomienie z art. 69 ustawy o ofercie publicznej o zwiększeniu udziału w ogólnej liczbie głosów Emitenta powyżej progu 20%.

 

 

Starsze raporty bieżące ESPI

Raporty ESPI za 2022 rok

Raporty ESPI za 2021 rok

Raporty Bieżące EBI

Starsze raporty bieżące EBI

Raporty EBI za 2022 rok

Raporty EBI za 2021 rok

Starsze raporty okresowe i roczne

Raporty okresowe i roczne za 2022 rok

Eneida Games S.A.

Aleje Jerozolimskie 89/43, 02-001 Warszawa
KRS: 0000529324 | NIP: 5272723301 | REGON: 360097727

Napisz do nas na adres: kontakt@eneidagames.com

Wielkie gry!